Verzekeringsbemiddeling

Als verzekeringsmakelaar zijn wij gespecialiseerd in het adviseren over en het aanbieden en beheren van verzekeringsovereenkomsten. Hiervoor verrichten wij het voorbereidend werk tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten en assisteren wij bij hun beheer en uitvoering, met inbegrip van schadeaangiftes.
Op basis van de informatie die u ons geeft, werken wij een optimale oplossing voor u uit. Daarom is het belangrijk dat u ons op voorhand nauwkeurig informeert over alle bekende omstandigheden en wensen die redelijkerwijze beschouwd moeten worden als gegevens die een invloed uitoefenen op het voorstel dat wij u zullen doen. Wij adviseren altijd op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Door de verzekeringsovereenkomst te sluiten erkent u dat ons advies rekening houdt met uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

Activiteiten “niet-leven”

1. Ongevallen
1.a. Ongevallen behalve arbeidsongevallen: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; vervoerde personen.
1.b. Arbeidsongevallen
2.
Ziekte: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; afhankelijkheidsverzekering.
3.
Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel: alle schade toegebracht aan motorrijtuigen en voertuigen zonder motor.
4.
Casco rollend spoorwegmateriaal: alle schade die eraan toegebracht wordt.
5.
Luchtvaartuigcasco: alle schade die eraan toegebracht wordt.
6.
Casco zee- en binnenschepen: alle schade toegebracht aan binnenschepen; schepen voor de vaart op meren; zeeschepen.
7.
Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen: alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
8.
Brand en natuurevenementen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die zijn veroorzaakt door brand; ontploffing; storm; natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; kernenergie en aardverzakking.
9.
Andere schade aan goederen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
10.
B.A. motorrijtuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.
10a: verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
10b: verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
11.
B.A. luchtvaartuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
12.
B.A. zee- en binnenschepen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
13.
Algemene B.A.: alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
14.
Krediet: algemene insolventie; exportkrediet; verkoop op afbetaling; hypothecair krediet; landbouwkrediet.
15.
Borgtocht: directe borgtocht; indirecte borgtocht.
16.
Diverse geldelijke verliezen: risico van gebrek aan werk; (algemeen) tekort aan ontvangsten; slecht weer; winstderving; doorlopende hoge algemene kosten; onvoorziene bedrijfsuitgaven; verlies van verkoopwaarde; huur- of inkomstenderving; andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde; niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen; overige geldelijke verliezen.
17.
Rechtsbijstand.
18.
Hulpverlening: hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden; hulpverlening onder andere omstandigheden.

Activiteiten “leven”

21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
25. Tontineverrichtingen.
26. Kapitalisatieverrichtingen.
27. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”.
29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Europese Lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Meer informatie over onze diensten in het algemeen en de verschillende soorten polissen waarvoor wij bemiddelen, vindt u in “ons aanbod”. Die informatie heeft enkel een informatieve waarde en is geen samenvatting van alle geldende dekkingsvoorwaarden. Als verzekeringsmakelaar werken wij met verschillende maatschappijen samen. Elke maatschappij heeft echter haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Om te beslissen welke verzekeringsdekkingen best op uw behoeftes aansluiten , is een volledige studie nodig. Indien nodig onderhandelen wij met de verzekeraar polisvoorwaarden op maat.

Gedragsregels

Wij respecteren de gedragsregels, ongeacht of ze voortvloeien uit de wet of uit de deontologie voor de tussenpersonen.
Dit houdt eveneens in dat wij, als lid van het FVF, ook voor ons belangenconflictenbeleid en ons vergoedingsbeleid de regels en principes volgen die op sectoraal niveau door de beroepsfederatie werden aangenomen.

Privacybeleid

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de geldende wetgeving.

U bent niet verplicht om te antwoorden op de door ons gestelde vragen, maar het niet antwoorden op die vragen kan echter tot gevolg hebben, naargelang het geval, dat het voor ons onmogelijk is of dat wij weigeren om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door u of door een derde in uw voordeel.

Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder.

Door via de website persoonlijke gegevens mee te delen, geeft u Life Investment de toelating om die te verwerken zoals bepaald door ons Privacybeleid. Omdat het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden met communicatiemogelijkheden waarvan u uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

De teksten op deze website zijn zorgvuldig opgesteld, maar blijven noodgedwongen veralgemeningen. Ze mogen niet beschouwd worden als advies of een overzicht van verworven dekkingen. Dat laatste blijkt enkel uit de gesloten verzekeringspolis. Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat wij die links opnemen, impliceert niet dat wij de informatie op die websites goedkeuren.

Life Investment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via onze website. Indien u op basis van deze informatie beslissingen neemt, is dit uw exclusieve verantwoordelijkheid. U kunt ons altijd contacteren voor een advies op maat.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling:

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as